Ontwerp zonder titel 11

Privacy Policy

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en activiteiten van Bezorgdekrant.nl.

In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens Bezorgdekrant.nl van je verwerkt, voor welke doeleinden en op welke grondslag. Ook leggen we uit hoe lang we jouw gegevens bewaren en wat jouw rechten zijn ten aanzien van deze gegevens, bijvoorbeeld recht op inzage of verwijdering en met welke partijen wij gegevens delen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Mediahuis NL B.V. gevestigd aan de Basisweg 30, 1043 AP Amsterdam.

Verwerkte persoonsgegevens

Door jouw verstrekte gegevens

Wanneer je je aanmeldt op de website als bezorger of vervoerder, deelneemt aan een actie of enquête via de website, een persoonlijk account aanmaakt voor Bezorgdekrant.nl, je aanmeldt voor een nieuwsbrief, contact opneemt met Bezorgdekrant.nl of anderszins gebruik maakt van de diensten van Bezorgdekrant.nl worden de door jouw verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt. Wanneer je je bijvoorbeeld aanmeldt als bezorger dien je bepaalde informatie over jezelf in te vullen zoals naam, geslacht, geboortedatum, adres, e-mail en telefoonnummer welke nodig zijn voor de aanmelding. Indien je een persoonlijk account aanmaakt op Bezorgdekrant.nl dien je bepaalde informatie over jezelf in te vullen zoals relatienummer, postcode en huisnummer, welke nodig zijn om de inlogomgeving te kunnen gebruiken.

Gegevens verkregen via cookies en soortgelijke technieken

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Bezorgdekrant.nl, kan Bezorgdekrant.nl aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende jouw gebruik van Bezorgdekrant.nl. Deze gegevens verkrijgt zij door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

  • Apparaat-gegevens, besturingssysteem-gegevens en, indien van toepassing, ook browser-gegevens, waarmee toegang is verkregen tot Bezorgdekrant.nl. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een IP-adres, de versie van het besturingssysteem en het type browser dat je gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst.
  • Gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals jouw klikgedrag, het tijdstip waarop je gebruik maakt van een dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt.
  • Locatiegegevens afkomstig van jouw apparatuur of afgeleid van jouw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer je Bezorgdekrant.nl bezoekt. Voorafgaand aan installatie van apps die de locatie van het (mobiele) apparaat doorgeven, wordt uitdrukkelijk toestemming aan je gevraagd om de locatiegegevens van het (mobiele) apparaat te verwerken.

Meer informatie over cookies en soortgelijke technieken en het gebruik daarvan op Bezorgdekrant.nl vind je bij de cookieverklaring van de Bezorgdekrant.nl.

Doeleinden en grondslag gegevensverwerking

Jouw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • Voor het verwerken van jouw aanmelding en je te informeren over beschikbaar werk op de krantendepots in jouw buurt.
  • Om jou te voorzien van of verwijzen naar informatie die relevant of nodig is ten aanzien van jouw werkzaamheden . Bijvoorbeeld de mogelijkheid jouw vergoedingenspecificatie of informatie over jouw bezorgwijk(en) zoals looplijsten, verdeellijsten, klachten, loopvolgorde, mutaties, etc. te raadplegen.

De verwerking van jouw gegevens voor bovenstaande doeleinden is noodzakelijk voor de totstandkoming en/of uitvoering van de overeenkomst van opdracht die wordt gesloten als je als bezorger of vervoerder aan de slag gaat.

  • Om je op de hoogte te houden van Bezorgdekrant.nl en haar producten, diensten en acties via de website en/of je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen.
  • Voor verbetering van de producten en diensten van Bezorgdekrant.nl. Bijvoorbeeld op basis van deelname aan een enquête of jouw gebruik van de producten en diensten (waaronder (geanonimiseerde) gebruikersstatistieken), probeert Bezorgdekrant.nl haar producten en diensten te verbeteren en beter op jouw behoeften en wensen af te stemmen.

De grondslag voor de verwerking van jouw gegevens voor bovenstaande doeleinden is een gerechtvaardigd belang van Bezorgdekrant.nl, bestaande uit het belang om met je te communiceren over relevante informatie over Bezorgdekrant.nl en haar dienstverlening en deze te verbeteren. Bezorgdekrant.nl stuurt je enkel commerciële berichten wanneer je hier toestemming voor hebt verleend.

Om te voldoen aan de op Bezorgdekrant.nl van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld voldoen aan de op Mediahuis rustende administratieplicht. De grondslag voor de verwerking van jouw gegevens voor bovenstaande doeleinden is het voldoen aan een wettelijke verplichting van Bezorgdekrant.nl.

Gegevensverstrekking aan derden

Jouw gegevens worden zonder jouw toestemming niet verstrekt aan derden behoudens het navolgende.

Uitvoering van overeenkomst

Wanneer verstrekking aan een derde onderdeel is van de door jou te sluiten overeenkomst van opdracht wanneer je besluit om als bezorger of vervoerder aan de slag te gaan. Jouw gegevens worden bijvoorbeeld verstrekt aan de depothouder van de wijk waar je als bezorger werkzaam zal zijn.

Door Bezorgdekrant.nl ingeschakelde partijen

Jouw gegevens kunnen zonder jouw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Bezorgdekrant.nl worden ingeschakeld ten behoeve van de werking van haar website en uitvoering van haar dienstverlening. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leveranciers van software van de website. In een dergelijk geval worden jouw gegevens slechts gebruikt in opdracht van Bezorgdekrant.nl voor de in deze verklaring genoemde doeleinden.

Verplichte verstrekking

Tenslotte is het mogelijk dat Bezorgdekrant.nl op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Bezorgdekrant.nl zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat zij hiertoe verplicht is.

Verstrekking buiten de EU

Indien een partij waaraan wij gegevens verstrekken een internationaal bedrijf is, is het mogelijk dat jouw gegevens ook buiten de EU worden verwerkt. In beginsel zal dit uitsluitend gebeuren in landen met een passend beschermingsniveau. Indien dat niet het geval is, waarborgt Bezorgdekrant.nl de bescherming van jouw gegevens door gebruik te maken van de standaardbepalingen die de Europese Commissie voor dit doel heeft opgesteld. Deze zijn hier te vinden.

Gegevensverwerking door derden

Via de website van Bezorgdekrant.nl kunnen ook derden cookies en soortgelijke technieken plaatsen en daarmee gegevens van je verzamelen. Daarnaast kunt je via de website van Bezorgdekrant.nl terecht komen op de website of app van een derde, bijvoorbeeld via een link. In al deze gevallen zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. Je wordt aangeraden de privacyverklaring van deze derde te raadplegen.

Meer informatie over cookies en soortgelijke technieken en het gebruik daarvan door derden via de websites en apps van Mediahuis vind je bij de cookieverklaring van de Bezorgdekrant.nl.

Bewaartermijn

Bezorgdekrant.nl verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Beveiliging gegevens

Bezorgdekrant.nl respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Bezorgdekrant.nl spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Jouw rechten ten aanzien van je gegevens

Hieronder vind je welke rechten je kunt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die Bezorgdekrant.nl van jou verwerkt. Gebruikmaken van deze rechten kan via info@bezorgdekrant.nl.

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, recht van bezwaar en beperking

Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de gegevens die Bezorgdekrant.nl van je verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kun je tevens je persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken. In sommige gevallen kun je het gebruik van je gegevens tijdelijk laten opschorten, bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de juistheid van de gegevens.

Recht op gegevensoverdracht

Je kunt de gegevens die Bezorgdekrant.nl met jouw toestemming of in het kader van de uitvoering van overeenkomst geautomatiseerd verwerkt opvragen of (indien technisch mogelijk) naar een andere partij laten overdragen.

Klachtrecht

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, dan kunt dit melden via info@bezorgdekrant.nl. Ook kun je je klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van deze Privacyverklaring

Bezorgdekrant.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 september 2020